fangtian n95 niosh gecertificeerd stofdeeltjesmasker voor ademhalingsapparatuur

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD- fangtian n95 niosh gecertificeerd stofdeeltjesmasker voor ademhalingsapparatuur ,toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBT of zPzB of een werkplaats blootstellingslimiet zijn toegewezen en op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld. Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H …Stof-referentiefotoVerzamel referentiegegevens voor de optie stofverwijdering in Capture NX-D uit (voor meer informatie, raadpleeg de online helpfunctie van Capture NX-D). Stof-referentiefoto is alleen beschikbaar wanneer een E- of G-type objectief op de camera is bevestigd. Een objectief met een brandpuntsafstand van minimaal 50 mm wordt aanbevolen.Stof-referentiefoto

Verzamel referentiegegevens voor de stofverwijderingsoptie in Capture NX-D (raadpleeg de online helpfunctie van Capture NX-D voor meer informatie). Stof-referentiefoto is alleen beschikbaar als er een CPU-objectief op de camera is bevestigd. Een objectief met een brandpuntsafstand van minimaal 50 mm wordt aanbevolen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Eenzet BV

5.3. Advies voor brandweerlieden Advies voor brandweerlieden: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden. Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - airo-chemie.com

5.3. Advies voor brandweerlieden Advies voor brandweerlieden: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden. Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Q8 Research

overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen Dicht het lek als dat zonder risico kan.